Ahad, 16 Oktober 2011

Kemahiran saintifik

 • Memerhati = Proses mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena menggunakan sebahagian atau semua deria.
 • Mengelas Proses memerhati dan mengenal pasti perbezaan dan persamaan antara objek atau fenomena berdasarkan cirri atau sifat yang sepunya.
 • Mengukur dan menggunakan nombor =  Kebolehan membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat piawai.
 • Membuat inferens = Proses membuat kesimpulan awal yang menerangkan pemerhatian.
 • Meramal = Proses menjangkakan peristiwa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman atau data yang dikumpul.
 • Berkomunikasi = Kemahiran untuk menerima, memilih dan mempersembahkan idea dalam pelbagai bentuk.
 • Menggunakan perhubungan ruang dan masa = Kebolehan memperihalkan atau menunjukkan lokasi, arah, bentuk dan saiz sesuatu objek dan perubahannya mengikut masa.
 • Mentafsirkan maklumat = Kebolehan memberi penerangan rasional
  tentang objek, fenomena, atau pola berdasarkan maklumat yang dikumpul.
 •  Mendefinisi secara operasi = Proses memberi definisi tentang sesuatu konsep atau keadaan dengan menyatakan perkara yang perlu dilakukan dan diperhatikan.
 • Mengawal pembolehubah Kemahiran mengenalpasti dan menghubungkait pembolehubah.
 • Membuat hipotesis = Proses menghasilkan kenyataan yang menghubungkan 2 atau lebih        pembolehubah.
 •       Mengeksperimen = Kebolehan melaksanakan prosedur untuk menguji sesuatu hipotesis.

  

Tiada ulasan:

Catat Ulasan